การจ้างและค่าจ้าง

.

: มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 1/2543 วันที่ 28 มกราคม 2543

..
- การจ้างย้อนหลังบุคคลที่ต้องจ้างตามสัญญาผูกพันหากหน่วยงานเจ้าของอัตรามีความประสงค์จะเรียกตัวบุคคลนั้น   
ให้มาปฏิบัติงานตั้งแต่วันรายงานตัว ให้อนุโลมตามข้อ 6 ข้อ 12 และข้อ 15 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน พ.ศ. 2542 จ้างบุคคลที่ต้องจ้างตามสัญญาผูกพันย้อนหลังได้ตั้งแต่
วันที่มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อนวันที่สำเร็จการศึกษา
.

: มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 4/2543 วันที่ 23 พฤษภาคม 2543

.

(1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543

.

               - เงินเดือน ให้มหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่พนักงานทุกคนในอัตราแรกบรรจุตามคุณวุฒิของข้าราชการ

               - เงินเพิ่มพิเศษ
                 ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่พนักงานทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
                 2543 ในอัตรา 1.7 เท่าของเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับพนักงานสาย ก และในอัตรา 1.5 เท่าของ
                 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับพนักงานสาย ข/ค ทั้งนี้ให้เงินเพิ่มพิเศษนี้เป็นเงินที่มหาวิทยาลัย
                 จ่ายให้สำหรับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับพนักงาน
.

(2) ปีงบประมาณต่อ ๆ ไป

.
- มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจ่ายเงินเดือน ขึ้นเงินเดือน และเงินเพิ่มพิเศษให้แก่พนักงานตามวงเงินงบประมาณที่    

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร (ตามข้อ 15 ของสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

.

: มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 11/2543 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2543

.
- การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่เข้าปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2543 ประธานขอให้ที่ประชุมชะลอ   
การพิจารณาเกณฑ์การเพิ่มค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในลักษณะสมบูรณ์ไว้ก่อน เนื่องจากต้องดูความ  
ชัดเจนด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยเมื่อปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ แต่เพื่อให้ประโยชน์แก่   
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้ปฏิบัติงานมาด้วยดีประธานจึงขอให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารนำเสนอข้อมูลอัตรา
ค่าครองชีพและดัชนีเงินเฟ้อต่อ ประธาน เพื่อ ประกอบการพิจารณาปรับค่าจ้างให้กับพนักงานในเบื้องต้นก่อน
ซึ่งการปรับค่าจ้างนี้จะปรับจากฐานอัตราค่าจ้าง(Salary Base)เท่านั้น ส่วนอัตราค่าสวัสดิการจะคงที่ไว้ก่อน สำหรับ
การเพิ่มค่าจ้างจะพิจารณาจากประสบการณ์และการประเมินผลงาน ซึ่งจะเริ่มพิจารณาเมื่อคณะทำงานจัดทำ    
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบประเมินการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว อนึ่ง ในระหว่างนี้และในอนาคต    หาก  
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนมีไม่เพียงพอทั้งสำหรับการปรับค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้าง ก็จำเป็นต้องขอให้ใช้เงิน

รายได้ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานมาสมทบ

.

: มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 1/2544 วันที่ 26 มกราคม 2544

..
หลักเกณฑ์การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
-  มติเห็นชอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ตำแหน่งอาจารย์ที่มีความรู้-
ความสามารถและมีผลการปฏิบัติงานดี  และหน่วยงานมีความประสงค์จะจ้างเพื่อให้ปฏิบัติงานต่อในระยะยาว
หน่วยงานอาจพิจารณาปรับลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของหน่วยงาน
โดยปรับค่าจ้างในอัตราเดียวกันกับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  และให้จัดทำสัญญาจ้างโดยใช้แบบ
สัญญาเดียวกัน
.
หลักเกณฑ์การเพิ่มค่าจ้างพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 1 ปี
.
-  มติเห็นชอบอนุมัติให้เพิ่มค่าจ้าง (Salary Base)  ไม่เกินร้อยละ 5 แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานครบ
1 ปี  และมีผลการประเมินเป็นที่พอใจ  โดยให้ค่าสวัสดิการคงที่  และในระหว่างรอคณะกรรมการเตรียมการฯ
เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐจัดทำประชาพิจารณ์หลักเกณฑ์  วิธีการ  และแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ท่านอธิการบดีจึงได้เห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานตามที่งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง  เสนอเป็นการชั่วคราว
.

: มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 1/2544 วันที่ 21 มิถุนายน 2544

..
-  มติเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานพิจารณาการเพิ่มค่าจ้างให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดโดยเกณฑ์ของ
คุณภาพ  ความรับผิดชอบ  และปริมาณงาน  และประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับเป็นสำคัญ  กรณีพนักงาน
ลาศึกษาต่อ  หรือลาออก  หรือปฏิบัติงานผิดพลาดจนเกิดความเสียหายแก่งาน  หรือแก่ชื่อเสียงหน่วยงาน
ไม่พึงจะเสนอเพิ่มค่าจ้างให้แก่พนักงานรายนั้น ๆ ทั้งนี้  เพื่อให้วิธีการบริหารงานบุคคลและการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับระบบหน่วยงานในกำกับ
ของรัฐ