การสรรหาบุคคลเข้าทำงาน

.

: มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 1/2543 วันที่ 28 มกราคม 2543

.
- การสรรหาบุคคลเข้าทำงาน ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติเดิม ทั้งนี้ หน่วยงานอาจพิจารณาปรับลดขึ้นตอนหรือ
เปลี่ยนแปลงการดำเนินการบางอย่าง เพื่อลดค่าใช้จ่ายลดระยะเวลาการดำเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์มาก    

ขึ้นได้

.

หมายเหตุ : การดำเนินการตามแนวปฏิบัติเดิม คือ

.
                   1. ตำแหน่งสาย ก ให้ใช้วิธีการคัดเลือกและดำเนินการโดยคณะ
.
                   2. ตำแหน่งสาย ข สาขาขาดแคลนตามที่ อ.ก.ม.กำหนด คือ นักวิชาการ- เงินและบัญชี, นักวิทยาศาสตร์

นิติกร, วิศวกร และเจ้าหน้าที่วิเทศ-สัมพันธ์ให้ใช้วิธีการคัดเลือกและดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย

.

                   3. ตำแหน่งสาย ข - ค ให้ใช้วิธีการสอบแข่งขัน และดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย)

.

: มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 1/2544 วันที่ 26 มกราคม 2544

.
- อ.ก.ม. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะทำงานบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยรับทราบและอนุมัติให้ทุก   
หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งสาย ข / ค แทนการสอบแข่งขันเพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์กลางของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
.

     (1) สอบข้อเขียนโดยใช้ข้อสอบปรนัยหรืออัตนัยตามแต่หน่วยงานจะเห็นสมควร และ

.

     (2) การสอบสัมภาษณ์ และ

.
     (3) ทดสอบความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง เช่น การทดสอบพิมพ์ดีด การทดสอบคอมพิวเตอร์       

เป็นต้น การทดสอบนี้หน่วยงานจะกำหนดให้มีคะแนนด้วยหรือไม่ก็ได้

.

วิธีการ

.
     1. ผู้สอบได้จะต้องได้คะแนนในข้อ 1) และ ข้อ 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และต้องได้คะแนนรวมในข้อ (1) และข้อ
(2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
.

     2. หากมีผู้สอบได้ตามคะแนนที่กำหนด ให้หน่วยงานขึ้นบัญชีผู้สอบได้ในลำดับสำรองไว้ไม่น้อยกว่า 2 คนด้วย

.
     3. เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้หน่วยงานส่งเอกสารการดำเนินการและผลคะแนนทุกขั้นตอนให้
งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง