คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ข้อบังคับมหาวิทยาลัย   | ค้นหาเอกสาร
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๓๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๓๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๗
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.๒๕๓๗
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงานในสถาบันภาษาและวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๓๗
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๗
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๓๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ.๒๕๔๐
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (50 รายการ)