ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี   | ค้นหาเอกสาร
แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [นายจอมจิน จันทรสกุล] ประกาศวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ (New)
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [นายจอมจิน จันทรสกุล] ประกาศวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [นายจอมจิน จันทรสกุล] ประกาศวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [นายจอมจิน จันทรสกุล] ประกาศวันที่ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [นายจอมจิน จันทรสกุล] ประกาศวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [นายเกษม วัฒนชัย] ประกาศวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [นายเกษม สุวรรณกุล ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง] ประกาศวันที่ 2 มกราคม 2546
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (นายเกษม สุวรรณกุล ต่ออีกวาระหนึ่ง) ประกาศวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๓
ดูเอกสารแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยที่ซ่อนอยู่ (6 รายการ)
แต่งตั้งอธิการบดี
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [นางสาวนงนิตย์ ธีระวัฒนสุข] ประกาศวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [นางสาวนงนิตย์ ธีระวัฒนสุข] ประกาศวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (นายประกอบ วิโรจนกูฏ) ประกาศวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [นายประกอบ วิโรจนกูฎ แทน นายไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ ซึ่งลาออก] ประกาศวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (นายไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ) ประกาศวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๒
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (นายสมจิตต์ ยอดเศรณี) ประกาศวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๘
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (นายสมจิตต์ ยอดเศรณี) ประกาศวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๔
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [นางชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา] ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [จำนวน ๑๐ ราย ๑. นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล ฯลฯ] ประกาศวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ (New)
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี[นายอมร จันทรสมบูรณ์ แทน นายไสว จันทะศรี] ประกาศวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๖
ดูเอกสารแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ (ตรามหาวิทยาลัย)
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๒๒๑) [มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]