ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ถามตอบ


คำถาม : ขอส่งคำถามอีกรอบนะคะ ส่งอีเมลล์ผิดคะ อยากสอบถามเรื่องการทุจริตการสอบว่ามีกระบวนการอย่างไร บทโทษเป็นอย่างไร และต้องอ่านระเบียบการไหน เนื่องจากหาระเบียบการไม่พบคะ อยากทราบแหล่งข้อมูลคะ และคำแนะนำด้วยคะ
ผู้ถาม : พิทยารัตน์ ใจอุ่น ( nanpittayarat@gmail.com ) 2 เมษายน 2562
คำตอบ : กรณีนักศึกษากระทำการทุจริตการสอบ ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งอาจได้รับโทษดังนี้ (๑) คุมความประพฤติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด (๒) ปรับตกรายวิชาหรือทุกวิชาตามที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเห็นสมควร (๓) พักการศึกษาตั้งแต่หนึ่งภาคการศึกษาแต่ไม่เกินสี่ภาคการศึกษา หรือระงับการเสนอชื่อให้สำเร็จการศึกษา หรือระงับการเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญาไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา (๔) ไล่ออกและลบชื่อจากการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ (http://www.ubu.ac.th/web/files_up/17f2015103014314133.pdf)
ผู้ตอบ : สุพจน์ ชาลีพล
  
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม *
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม *
E-mail *