คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ระเบียบมหาวิทยาลัย   | ค้นหาเอกสาร
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๔ (ยกเลิก)
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๓๔ (ยกเลิกแล้ว)
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ (ยกเลิก)
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินงานภาคการศึกษาฤดูร้อน พ.ศ.๒๕๓๖
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๗ (ยกเลิกแล้ว)
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ดินซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้ครอบครองดูแลหรือใช้ประโยชน์ พ.ศ.๒๕๓๗ (ยกเลิกแล้ว)
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๘
    ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (43 รายการ)