ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ระเบียบมหาวิทยาลัย   | ค้นหาเอกสาร
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินงานภาคการศึกษาฤดูร้อน พ.ศ.๒๕๓๖
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการด้านโภชนาการแก่ข้าราชการและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๓๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินกองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ.๒๕๓๙
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนเงินรายได้จากการชดใช้เงินของผู้ผิดสัญญาเพื่อการศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๐
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (33 รายการ)