ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > คณะกรรมการกฤษฏีกา   | ค้นหาเอกสาร
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๔๑/๒๕๕๗ (คณะกรรมการกฤษฎีกา ยืนยันว่า อ.ก.พ.อ. ไม่มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ ฯ แทน ก.พ.อ.)
เรื่องเสร็จที่ ๓๘๙/๒๕๕๗ (คณะกรรมการกฤษฏีกา เห็นว่า อ.ก.พ.อ. ไม่มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์แทน ก.พ.อ.)