ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หนังสือแจ้งเวียน
แบบแจ้งข้อร้องเรียน
การจัดทำบันทึกข้อตกลง ฯ
แบบคำขอหนังสือรับรองเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราว
แบบคำขอหนังสือรับรองความประพฤติ-กรณี-ขอมีและใช้อาวุธปืน
แบบฟอร์มต่างๆ
รายงานต่าง ๆ
     รายงานการประชุม
     รายงานผลการอบรม
     รายงานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาระงานด้านกฎหมาย ของสำนักงานกฎหมายและนิติการ และการรับฟังสภาพปัญหาอุปสรรค ประจำปี 2563
     รายงานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาระงานด้านกฎหมาย ของสำนักงานกฎหมายและนิติการ และการรับฟังสภาพปัญหาอุปสรรค ประจำปี 2564
     รายงานสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานกฎหมายและนิติการ
     รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการรับเรื่องร้องเรียนและการรับสินบนต่อการให้บริการในงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป