ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่   | ค้นหาเอกสาร
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ว 66 ลงวันที่ 25 กันยายน 2550 เรื่องแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.7/ว 56 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550 เรื่องแนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวน
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.3/ว 336 ลงวันที่ 19 กันยายน 2549 เรื่อง การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงทางละเมิดให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.6/ว 46 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว 1 ลงวันที่ 8 มกราคม 2550 เรื่อง การสอบข้อเท็จจริงทางละเมิดที่มีผลมาจากการตรวจสอบของ สตง.
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว 48 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติความรับผิดทางละเมิด กรณียานพาหนะเกิดอุบัติเหตุฯ
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (11 รายการ)