ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดีสายสนับสนุน P3

 

  ระบบการแจ้งซ่อมวัสดุ/ครุภัณฑ์โดยสแกนคิวอาร์โค้ด

   ผู้ถ่ายทอด : สมัย กิ่งคำ     ถ่ายทอด : วันที่ 17 กันยายน 2563

  ระบบบันทึกและติดตามงานผลิตเอกสาร

  ผู้ถ่ายทอด : สิทธิพงศ์ ยิ่งยง     ถ่ายทอด : วันที่ 17 กันยายน 2563

  การพัฒนาระบบจอประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงข้อมูลการให้บริการห้องเรียนในอาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (OCN Digital Signage)

  ผู้ถ่ายทอด : ชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์     ถ่ายทอด : วันที่ 17 กันยายน 2563

  การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นองค์กรสีเขียวที่ยั่งยืน

  ผู้ถ่ายทอด :  ขนิษฐา จูมลี และคณะ     ถ่ายทอด : วันที่ 17 กันยายน 2563

  คู่มือแห่งความร่วมมือ

  ผู้ถ่ายทอด : พนม จรูญแสง     ถ่ายทอด : วันที่ 17 กันยายน 2563

  ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา

  ผู้ถ่ายทอด :   อมร วิชัยวงศ์    ถ่ายทอด : วันที่ 17 กันยายน 2563

  

การประยุกต์ใช้ Excel กับการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร  (Application of microsoft Excel in Bank Reconciliation Statemnt) 

 

  ผู้ถ่ายทอด : ประกิจ  เชื้อนิล      ถ่ายทอด : วันที่ 17 กันยายน 2563

  โปรแกรมบันทึกข้อมูลกิจกรรม/โครงการ (DataProject) 

  ผู้ถ่ายทอด :   ศุภชัยโชติ กองผ้าขาว      ถ่ายทอด : วันที่ 17 กันยายน 2563

   การศึกษาปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีสภาพรอพินิจ (The Factors affecting to academic probation of Ubonratchathani University's undergraduate students)

  ผู้ถ่ายทอด :  เกษสุดา จันดาพันธ์     ถ่ายทอด : วันที่ 17 กันยายน 2563

   โปรแกรมบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

  ผู้ถ่ายทอด :  ปรีชา สมสอน       ถ่ายทอด : วันที่ 17 กันยายน 2563

   

Page