ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
องค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ปีงบประมาณ 2557
องค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ปีงบประมาณ 2556
องค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ปีงบประมาณ 2555
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2552
ผลการดำเนินงานแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย
คำสั่งคณะกรรมการการจัดการความรู้
     คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 1386/2554
     คำสั่งม.อบ.1411/2554
     คำสั่งแก้ไข 1501
     แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ปี 2557
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 295/2555
มหกรรมคุณภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายงานกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน
รายงานการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการพัฒนาระดับอุดมศึกษาษา Mini_UKM ครั้งที่ 8
แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2555
รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
การจัดการความรู้…สู่การปฏิบัติ
รายงานผลกิจกรรม Show and Share 2014
Mini_UKM ครั้งที่ 19
สรุปรายงาน
UBU KM Fair
KM OFU