ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี สายวิชาการ

 

                               
          

 INTEGRATING ENTREPRENEURSHIP AND PROFESSIONISM IN ELECTIVE COURSE (DRUG MARKETING) FOR 5TH YEAR PHARMACY STUDENTS

   ผู้ถ่ายทอด : ภญ.ดร. จินตนา นภาพร     ถ่ายทอด : วันที่ 9 กันยายน 2564

 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีปกติใหม่โดยใช้โมเดลกราฟฟิติแบบออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักศึกษาครุศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ผู้ถ่ายทอด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสพงศ์ ผิวพอใช้    ถ่ายทอด : วันที่ 9 กันยายน 2564

 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ใช้ โครงการเป็นฐานการเรียนในรายวิชาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย

   ผู้ถ่ายทอด : อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล และคณะ    ถ่ายทอด : วันที่ 9 กันยายน 2564

 เทคนิคสร้างเสริมกระบวนการการเรียนรู้เชิงคำนวนแบบซับซ้อนด้วยระบบวัดผลออนไลน์ผ่าน UBU LMS

   ผู้ถ่ายทอด : อาจารย์อ้อฤทัย ใจบุญ     ถ่ายทอด : วันที่ 9 กันยายน 2564

 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 (Teaching during COVID-19)     

   ผู้ถ่ายทอด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ บุญอาจ     ถ่ายทอด : วันที่ 9 กันยายน 2564

  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้โมเดลกราฟฟิติที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ผู้ถ่ายทอด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสพงศ์ ผิวพอใช้    ถ่ายทอด : วันที่ 17 กันยายน 2563

  

  การตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงแบบออนไลน์ 

 

  ผู้ถ่ายทอด : อาจารย์สุนทรี  สารางคำ     ถ่ายทอด : วันที่ 17 กันยายน 2563

  การมีส่วนร่วมการเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์บน Microsoft Teams

  ผู้ถ่ายทอด :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา ฟลอเรนซ์ และคณะ      ถ่ายทอด : วันที่ 17 กันยายน 2563

  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมส์ สื่อวีดีทัศน์ และบทบาทสมมุติ

  ผู้ถ่ายทอด :   อาจารย์รจนา  คำดีเกิด     ถ่ายทอด : วันที่ 17 กันยายน 2563

  การปรับปรุงสื่อการสอนรายวิชาวิศวกรรมอาหาร สำหรับการสอนออนไลน์ด้วยวิธี Story Telling

  ผู้ถ่ายทอด :   ดร.กฤษณา ศิริพล     ถ่ายทอด : วันที่ 17 กันยายน 2563