ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี สายสนับสนุน

 

    

 การพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Developing skills for understanding and using digital technology  

   ผู้ถ่ายทอด : วาสนา สะอาด              ถ่ายทอด : วันที่  9 กันยายน 2564

 การสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ภายใต้ภาวะวิกฤต

     ผู้ถ่ายทอด : ชนิตา สุวรรณกูฎ              ถ่ายทอด : วันที่  9 กันยายน 2564

 

 การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ และทรัพยากรการเรียนรู้ในสถานการณ์ Covid-19

     ผู้ถ่ายทอด : ฝ่ายหอสมุด  สำนักวิทยบริการ          ถ่ายทอด : วันที่  9 กันยายน 2564

 การพัฒนารูปแบบการรับเข้านักศึกษาใหม่ผ่านค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์

     ผู้ถ่ายทอด :  ฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล             ถ่ายทอด : วันที่  9 กันยายน 2564

 การพัฒนาระบบเพื่อการตรวจจับเครื่องโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชนิด VoIP และการแจ้งซ่อมโทรศัพท์ผ่าน Line notity System Development for VoIP computer network telephone detection and phone repair notification via Line notify

     ผู้ถ่ายทอด : วิชิต คำพิพาค          ถ่ายทอด : วันที่  9 กันยายน 2564

  ระบบข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

     ผู้ถ่ายทอด :   บรรชา ไพอุปรี            ถ่ายทอด : วันที่  9 กันยายน 2564

 การสร้างความผูกพันในองค์กรด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานแบบเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning)

     ผู้ถ่ายทอด :  พรนเรศ มูลเมืองแสน          ถ่ายทอด : วันที่  9 กันยายน 2564

 ระบบนับจำนวนผู้ใช้บริการหอสมุดกลางตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19Central Library Customer Counting System According to Vigilant Measures Against the Spread of COVID-19 

     ผู้ถ่ายทอด :  ภีรติ กระแจะจันทร์           ถ่ายทอด : วันที่  9 กันยายน 2564

 ระบบจัดการทุนการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์

     ผู้ถ่ายทอด :   ทยากร วริทธานนท์            ถ่ายทอด : วันที่  9 กันยายน 2564

 ระบบจัดการข้อมูลโครงการกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์

     ผู้ถ่ายทอด :  ผดุงเกียรติ เกียรติผิวนวล             ถ่ายทอด : วันที่  9 กันยายน 2564

 

 

Page