ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล   | ค้นหาเอกสาร
สรุปผลการดำเนินงานปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน
แบบประวัติและผลงานปริญญากิตติมศักดิ์
แบบประวัติและผลงานรางวัลรัตโนบล ประเภทบุคคลทั่วไป
แบบประวัติและผลงานรางวัลรัตโนบล ประเภทนิติบุคคลหรือองค์กร
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล พ.ศ. 2563
สรุปผลการดำเนินงานปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน 2563
สรุปผลการดำเนินงานปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน 2564
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (6 รายการ)