ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
กฏ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
     ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน
     ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน
     ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ
     ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
     ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
     ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
     ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรถราชการ
     ระเบียบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
     ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบอื่น ๆ
คำแนะนำในการปฏิบัติงาน
มาตรฐาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการพัฒนาตนเองของบุคลากร
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แบบฟอร์มต่าง ๆ