คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
กฏ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
     ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน
     ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน
     ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ
     ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
     ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
     ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
     ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรถราชการ
     ระเบียบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
     ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบอื่น ๆ
ขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์มต่าง ๆ