ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   | ค้นหาเอกสาร
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2560 เรื่อง การกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ สั่ง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการเงินงบประมาณแผ่นดินของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี (ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.3/3705 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560)
การมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติราชการแทน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ตามหนังสือที่ ศธ 0501 (6)/ว 1416 ลงวันที่ 20 กันยายน 2560)
แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงานของรัฐ (หนังสือทีึ่ กค 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 )
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ – หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 122 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
ข้อหารือการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ – หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) 0405.2/8087 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (16 รายการ)