ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   | ค้นหาเอกสาร
แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ ต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และเรื่องการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ