ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบอื่น ๆ   | ค้นหาเอกสาร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
แนวปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินงานตรวจสอบหลักฐานและปรับปรุงบัญชี กรณีเงินรายได้คงเหลือสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ของส่วนราชการภายในที่ไม่ตรงกันกับกองคลัง (ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.3/ว 584 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562)
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (หนังสือที่ กค 0409.4/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562)
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 (หนังสือด่วนมากที่ กค 0409.3/ว 105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561)
การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงและเลขที่หนังสืออกของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม