ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล เสนอแนะ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักกฎ/ระเบียบ/มาตรฐาน/ข้อบังคับของราชการเป็นสำคัญ

ปฏิทินกิจกรรม

1 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567
ตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


Banner