คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล เสนอแนะ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักกฎ/ระเบียบ/มาตรฐาน/ข้อบังคับของราชการเป็นสำคัญ

heartheartสำนักงานตรวจสอบภายใน ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2563) ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยคลิกที่นี่ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนางานบริการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ สำนักงานตรวจสอบภายใน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ heartheart


Banner