คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล เสนอแนะ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักกฎ/ระเบียบ/มาตรฐาน/ข้อบังคับของราชการเป็นสำคัญ


Banner