ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล เสนอแนะ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักกฎ/ระเบียบ/มาตรฐาน/ข้อบังคับของราชการเป็นสำคัญ


Banner