ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > คำแนะนำในการปฏิบัติงาน   | ค้นหาเอกสาร
แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมในยุค COVID-19
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมในยุค COVID-19
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในยุค COVID-19
การจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์
การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
5 รายการที่ต้องมีในใบเสร็จรับเงิน
ข้อพึงระวังในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC) หรือกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้าง
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ)