ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน   | ค้นหาเอกสาร
รายงานผลการเข้าร่วมอบรมการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุประเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
รายงานผลการดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานผลการดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
สรุปแนวปฏิบัติที่ดีจากการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 )
สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสัมมนาการบริหารจัดการที่ดีและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการศึกษาหาความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปีแรก เรื่อง แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน
รายงานผลการศึกษาหาความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปีแรก เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมในยุค COVID-19
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ)