ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ   | ค้นหาเอกสาร
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ (กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 31 มกราคม 2554)
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0526.5/3032 ลงวันที่ 18 เมษายน 2539 เรื่อง ตอบข้อหารือการเดินทางไปราชการในประเทศ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ว 165 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 บังคับใช้วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565