ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มต่าง ๆ   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน
แบบฟอร์มด้านการเงิน (ตามหนังสือที่ ศธ 0529.3/ว 3759 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560)
แบบฟอร์มรายงานผลแก้ไขปัญหากรณีเงินรายได้สะสมคงเหลือฯ (สำหรับกองคลัง)
แบบฟอร์มรายงานผลแก้ไขปัญหากรณีเงินรายได้สะสมคงเหลือฯ (สำหรับคณะ/สำนัก)
แบบฟอร์มขอข้อมูลการตรวจสอบภายใน