ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน   | ค้นหาเอกสาร
ระระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 (ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์ หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
แก้ไขข้อความในหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับเดือนมกราคม 2560 (หน้า 1-1 1-4 1-25 และ 2-3)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2562)
การตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายกรณีจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ในยุค COVID-19