ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   | ค้นหาเอกสาร
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อการบริหารงานและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเบี้ยประชุม พ.ศ. 2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ การรับรองบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมหรือตรวจเยี่ยม และการแถลงข่าวของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561)
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2561)
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมราชการ การรับรองบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมหรือตรวจเยี่ยม และการแถลงข่าวของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561)
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (23 รายการ)