ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม   | ค้นหาเอกสาร
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการฝึกอบรม การจัดงานและการฝึกอบรมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (กค 0406.4/ว 485 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555