คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ปฏิทินกิจกรรม

28 มกราคม 2563
แถลงข่าวผลงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เวลา 11.00-20.00 น. Joint Space จ. อุบลราชธานี
28 มกราคม 2563 - 29 มกราคม 2563
ทีมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ประชุมกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
30 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563
ทีมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ประชุมกลุ่มงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
6 กุมภาพันธ์ 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เวลา 08.30-16.30 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 16-17 ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
11 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563
ทีมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ จัดอบรมฐานทรัพยากรท้องถิ่น


Banner