ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  กิจกรรมการประชุมหารือแนวทางการร่วมดำเนินการโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
กิจกรรมการประชุมหารือแนวทางการร่วมดำเนินการโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม U2 ชั้น 1 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
---------------------
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการร่วมดำเนินโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา บุญจูง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานงานวิจัยเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและสรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปี 2560 -2562 ในพื้นที่ 4 อปท. หลังจากสรุปผลการดำเนินโครงการมีการจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกับผู้แทนชุมชนทั้ง 4 อปท. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของชุมชนเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน

เว็บไชต์ : http://www.ubu.ac.th/web/research/news/17606/
facebook : Research UBU

    โพสเมื่อ : 17 มกราคม 2563