ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  กิจกรรม “ ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยง” ครั้งที่ 1
คณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม “ ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยง” ครั้งที่ 1
วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ วัดบ้านศรีไคออก หมู่ 4 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดกิจกรรม“ ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยง” ครั้งที่ 1
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา(รากแก้ว)
โดยมีอาจารย์สุนันทา ครองยุทธ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้กล่าวเปิดงานและชี้แจงความเป็นมาของกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีนางบรรจง สร้อยคำ ผู้อำนวยการ.รพ.สต.เมืองศรีไค กล่าวต้อนรับ
กิจกรรมเป็นการมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษาขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยมีชุมชนเป้าหมายบ้านศรีไคออก หมู่ 4 ตำบลศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งวัตถุประสงค์โครงการในครั้งนี้จัดทำเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยง โดยเป็นการร่วมทำงานกับชุมชนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพชุมชน กิจกรรมเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการสำรวจศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพและความต้องการบริการสุขภาพ จึงนำมาสู่การจัดกิจกรรมนี้ กิจกรรมที่ได้จัดทำเป็นการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้นวัตกรรม ซึ่งมีนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 เป็นแกนหลักในการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ในกลุ่มพ่อฮักแม่ฮักที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรังหรือผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในชุมชน

    โพสเมื่อ : 3 มีนาคม 2563