การจัดการความรู้
 

        การจัดการความรู้ หรือเคเอ็ม   (KM = Knowledge Management)  คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 
         โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 1) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม

 
         นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ระบุว่าการจัดการความรู้สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่ 1) บรรลุเป้าหมายของงาน 2) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 3) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ 4) บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทำงาน
 
   
ทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
สรุปการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 13
ไฟล์นำเสนอ "สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการสัมมนาองค์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 14
ไฟล์นำเสนอ หัวข้อ"คุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา บทบาทที่เปลี่ยนแปลงของสถาบันอุดมศึกษา"
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
สรุปการเข้าร่วมสัมมนา Mini_UKM ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 13-15 ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ Mini_UKM ครั้ง...
กิจกรรมทั้งหมด (+10) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
โครงการ การจัดการความรู้ Mini_UKM ครั้งที่ ๑๕ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2561
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
 
 
 
 
 
 
Next
 

enlightened การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  : 045-353-050enlightened

mail   E-mail: tp1171@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม 6,259 ครั้ง