ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศผลโครงการ UBU KM FAIR 2022


โพสโดย สายใจ จันเวียง     โพสวันที่ 30 กันยายน 2565 ,     (อ่าน 829 ครั้ง)  


          ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้โดยมีนโยบายผลักดันให้มีการจัดการความรู้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และได้ถ่ายทอดลงไปสู่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงาน เป็นการสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานที่เกิดจากการจัดการความรู้ของหน่วยงาน

           ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและสนับสนุนการพัฒนาคน  พัฒนางาน จากการปฏิบัติงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี และมีฐานองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จึงได้จัดให้มีเวทีการนำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ การพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี ระหว่างคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการ UBU-KM Fair2022 ในวันที่ 12 กันยายน 2565 เป็นรูปแบบกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอความสำเร็จของการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี

          เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนคุณภาพองค์กร ได้กล่าวเปิดโครงการ UBU KM FAIR 2022 ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

     1.  เพื่อให้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ การพัฒนางานและแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

     2.    เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี

     3.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบตามบริบทของส่วนงานและเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานและมหาวิทยาลัย

    4. เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

       ซึ่งปีนี้มีบุคลากรสนใจร่วมส่งผลงานมานำเสนอ จำนวนทั้งสิ้น 29 ผลงาน จากทั้งหมด 11 คณะ และ 4 หน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับผู้นำเสนอผลงานและทีมงาน

ประกาศผลโครงการ UBU KM FAIR 2022ได้แก่

1. การนำเสนอผลการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/R2R ของบุคลากร Share & Learn

     รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกมลวรรณ จันทป ผลงาน : ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (jobs.ubu.ac.th)

     รองอันดับ ได้แก่ นายอภิรักษ์ ทูลภิรมย์ ผลงาน : การพัฒนาระบบห้องประชุมอัจฉริยะ

     รองอันดับ ได้แก่ นายวันนเรศวร์ สิงหัษฐิต ผลงาน : การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความรู้สึกจากความคิดเห็นบนเฟซบุ๊ก สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

     รางวัลชมเชย 4 รางวัล ได้แก่

          1) นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดลผลงาน : การปรับปรุงรูปแบบการรับเข้านักศึกษาใหม่ในยุค New Normal ผ่านค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

          2) นางสาวเสาวนีย์ เหล่าสิงห์ผลงาน : การพัฒนาระบบจองเวลาใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          3) นายประจันบาน อ่อนสนิทผลงาน : การพัฒนาโปรแกรมขอใช้บริการด้านคอมพิวเตอร์

          4) นายภีรติ กระแจะจันทร์ผลงาน : เสียงของลูกค้าสู่การพัฒนาบริการห้องสมุดรูปแบบใหม่ Edutainment Zone

2. การประกวดการทบทวนการทำงานด้วยเครื่องมือAfter Action Review (AAR) รางวัลละ 5,000 บาท ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ โดย นางสาวสดใส ตะรินนท์และคณะ

3. รางวัล Popular Vote สำหรับผลงานที่นำเสนอ ได้แก่ นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัทรสิริภูวดล ผลงาน : การปรับปรุงรูปแบบการรับเข้านักศึกษาใหม่ในยุค New Normal ผ่านค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยรางวัลดังกล่าวปิดผลโหวตเวลา 17.00 น. จำนวนคนร่วมโหวต รางวัล Popular Vote 2022 จำนวนทั้งสิ้น 217 คน ผู้ที่ได้รับรางวัล มีจำนวนผลโหวต 51 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50