สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
 

"เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและได้รับการรับรอง"

 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ประวัติการเข้าร่วมอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ของกรรมการผู้ตรวจประเมินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดมุกดาหาร
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายในระดั...
อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาภายในร...
กิจกรรมทั้งหมด (+92) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 29,446 ครั้ง