ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการ Mini_UKM ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม


โพสโดย สายใจ จันเวียง     โพสวันที่ 23 มกราคม 2562 ,     (อ่าน 1,423 ครั้ง)  


ตามที่ มหาวิทยาลัยนครพนม ในฐานะเจ้าภาพ Mini_UKM ครั้งที่ 20  ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  พร้อมนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น  12 ท่าน ดังนี้

- คณะเกษตรศาสตร์          จำนวน   1  ท่าน

- คณะศิลปประยุกต์ฯ        จำนวน   2  ท่าน

- คณะศิลปศาสตร์            จำนวน   1  ท่าน

-  สำนักวิทยบริการ           จำนวน   3 ท่าน

- กองบริการการศึกษา       จำนวน   2  ท่าน

- กองการเจ้าหน้าที่           จำนวน   3  ท่าน

โดยมีการจัดกิจกรรม บรรยายพิเศษ หัวข้อ "KM 4.0 สำหรับอาจารย์พันธุ์ใหม่" โดย ศาสตราจารย์ นพ. วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม(สคส.) และการบรรยายพิเศษหัวข้อ "อาจารย์อุดมศึกษาพันธุ์ใหม่" โดย ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. ภาวิช ทองโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนมและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งหมด 7 ประเด็น คือ

1.       การจัดการความรู้มือใหม่หัดขับ

2.       เทคนิคในการสร้าง Best Practice

3.       การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม : Good Practice

4.       การพัฒนา Successor สนับสนุนการการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา

5.       เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน(Proposal)

6.       เทคนิคการสอนแบบมืออาชีพ

7.       เทคนิคการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ "KM 4.0 สำหรับอาจารย์พันธุ์ใหม่"