ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 14 - 17 ธันวาคม 2562 ณ. ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสโดย สายใจ จันเวียง     โพสวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ,     (อ่าน 1,142 ครั้ง)  


            ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini _UKM) และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายจัดการความรู้ โดยมีสถาบันร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย จำนวนทั้งสิ้น 8  สถาบัน  ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยนครพนม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและได้มีการดำเนินงานกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 21 ครั้ง โดยได้หมุนเวียนมหาวิทยาลัยในการจัดโครงการสัมมนาเครือข่าย

        สำหรับการจัดงานในครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยเครือข่ายได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Mini_UKM)  ครั้งที่ 22 สำนักงานประกันคุณภาพและสารสนเทศ จึงได้จัดโครงการโครงการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM  ครั้งที่ 22  ขึ้น ในระหว่างวันที่ 15 - 17  ธันวาคม  2562 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกำหนดหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

      กลุ่มที่ 1  การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

     กลุ่มที่ 2  การพัฒนา successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา

     กลุ่มที่ 3  เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน

     กลุ่มที่ 4  เทคนิคการสอนแบบActive Learning

     กลุ่มที่ 5  เทคนิคการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

            เพื่อให้การดำเนินการเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม เห็นผลชัดเจน ในการนำแนวปฏิบัติที่ดีไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 22 โดยเชิญผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ที่สังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 149 คน จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 13 แห่งรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1