ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการ Mini_UKM ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


โพสโดย สายใจ จันเวียง     โพสวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ,     (อ่าน 1,223 ครั้ง)  


ตตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะเจ้าภาพ Mini_UKM ครั้งที่ 21 โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30พฤษภาคม – 1มิถุนายน 2562 พร้อมนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น  12 คน ดังนี้

- คณะศิลปประยุกต์ฯ        จำนวน   2 คน

- สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 4 คน

- สำนักงานบริหารส่งเสริมงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1 คน

- สำนักงานพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 คน

- สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ จำนวน 4 คน

โดยกำหนดหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

               1) การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

               2) การพัฒนา Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา

               3) เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน

               4) เทคนิคการสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ

               5) เทคนิคการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

               6) การพัฒนาการประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1