ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักหรือหน่วยงานเทียบเท่า

สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า

รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน        
ปีงบประมาณ 2564 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักวิทยบริการ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ คำสั่ง คกก.
ปีงบประมาณ 2563 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักวิทยบริการ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ คำสั่ง คกก.
ปีงบประมาณ 2562 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักวิทยบริการ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
ปีงบประมาณ 2561 ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า
ปีงบประมาณ 2560 ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า
ปีงบประมาณ 2559 ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า
ปีงบประมาณ 2558 ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า
   

 

      

คู่มือประกันคุณภาพ ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า

คู่มือ                      รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2563 - 2564  
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2557 - 2558  
คู่มือแนวทางการดำเนินงาน 2561 

Template SAR_สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า 2561 

Template SAR_หน่วยงานวิสาหกิจ 2561 

 
คู่มือแนวทางการดำเนินงาน 2560

1) รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (check list)

2) (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง SAR

 

 
คู่มือแนวทางการดำเนินงาน 2559

สำนักงานอธิการบดี 

สำนักวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

 
ปีการศึกษา 2557       
 
       

 

โครงการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า

                                                ปีงบประมาณ 2561

  สรุปข้อมูลทั้งหมดของผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 

 การถอดบทเรียน เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2561 ณ ห้องพิบูลมังสาหาร 

 

การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า 

ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  
  SAR_ รอบ 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 60)  Check list   
  SAR_ รอบ 6 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 61)  
  SAR_ รอบ 9 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 61)  
  SAR_ รอบ 12 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 61)  
     
ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)  
  ตารางสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
     
ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)  
 

การนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงาน หน่วยงานสนับสนุน ปีงบประมาณ 2560 

 
  แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน  
  แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน  
ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558)  
      รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2557  
  กำหนดการประเมิน  
  ประกาศคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
  ประกาศอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน  

 

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของสำนัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คำสั่ง ม.อบ ที่ 3124/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แบบรายงานประเมินตนเอง (SAR)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 
สำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
สำนักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์

แบบรายงานประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา 2557 

สำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
สำนักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์
   
แบบรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน (รอบ 12 เดือน)
แบบรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน (รอบ 9 เดือน)
   
 
แบบตอบรับเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

เครือข่าย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัน/เดือน/ปี ประเด็น หน่วยงานที่เข้าร่วม จำนวนผู้เข้าร่วม สรุป ประมวลภาพกิจกรรม
3 เมษายน 2558                      แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบกลไกการประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน   สำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ สำนักบริหารทรัพย์สินฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม  45 คน