คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักหรือหน่วยงานเทียบเท่า

 

คณะอนุกรรมการประสานงานประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน (ระบบ E-Meeting ลำดับที่ 24)

ปีงบประมาณ 2561

     
  ครั้งที่ 1/2561  แบบตอบรับ ระเบียบวาระการประชุม
  ครั้งที่ 2/2561  แบบตอบรับ ระเบียบวาระการประชุม
  ครั้งที่ 3/2561 แบบตอบรับ ระเบียบวาระการประชุม
  ครั้งที่ 4/2561 แบบตอบรับ  ระเบียบวาระการประชุม

 

 

 

กิจกรรม/ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัน เดือน ปี ลงทะเบียน
ครั้งที่ 1    
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ความพึงพอใจผู้รับบริการ เวลา 09.30 - 12.00 น. ห้องประชุมเดชอุดม ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี  26 ก.พ. 2561 ลงทะเบียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 และ 1.6 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโพธิ์ไทร 3 เม.ย. 2561  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมโพธิ์ไทร 3 เม.ย. 2561  
ครั้งที่ 2    
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ความพึงพอใจผู้รับบริการ เวลา 09.30  - 12.00 น.  16 ก.ค. 61  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 และ 1.6 เวลา 09.30 - 12.00 น. 17 ก.ค. 61  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 เวลา 13.30 - 16.30 น. 17 ก.ค. 61  

 

      โครงการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า

                                                ปีงบประมาณ 2561

  สรุปข้อมูลทั้งหมดของผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 

 การถอดบทเรียน เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2561 ณ ห้องพิบูลมังสาหาร 

 

คู่มือประกันคุณภาพ ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า

                         คู่มือ                       รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
คู่มือแนวทางการดำเนินงาน 2561 

Template SAR_สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า 2561 

Template SAR_หน่วยงานวิสาหกิจ 2561 

 
คู่มือแนวทางการดำเนินงาน 2560

1) รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (check list)

2) (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง SAR

 

 
คู่มือแนวทางการดำเนินงาน 2559

สำนักงานอธิการบดี 

สำนักวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

 
ปีการศึกษา 2557       
 
       

 

การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า 

ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  
  SAR_ รอบ 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 60)  Check list   
  SAR_ รอบ 6 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 61)  
  SAR_ รอบ 9 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 61)  
  SAR_ รอบ 12 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 61)  
     
ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)  
  ตารางสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
     
ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)  
 

การนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงาน หน่วยงานสนับสนุน ปีงบประมาณ 2560 

 
  แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน  
  แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน  
ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558)  
      รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2557  
  กำหนดการประเมิน  
  ประกาศคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
  ประกาศอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน  

 

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของสำนัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คำสั่ง ม.อบ ที่ 3124/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แบบรายงานประเมินตนเอง (SAR)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 
สำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
สำนักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์

แบบรายงานประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา 2557 

สำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
สำนักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์
   
แบบรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน (รอบ 12 เดือน)
แบบรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน (รอบ 9 เดือน)
   
 
แบบตอบรับเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

รายงานการประชุม

คณะอนุกรรมการประสานงานประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน

     
   ครั้งที่ 9/2560   17 ตุลาคม 2560  
   ครั้งที่ 8/2560 (ร่าง)   12 กันยายน 2560
   ครั้งที่ 7/2560   8 สิงหาคม 2560
   ครั้งที่ 6/2560    
   ครั้งที่ 5/2560    
   ครั้งที่ 4/2560    
   ครั้งที่ 3/2560    
   ครั้งที่ 2/2560    
   ครั้งที่ 1/2560    
         
         
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพคุณภาพ ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า    25 มิถุนายน 2558
การประชุมสรุปประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยนครพนมพนม   15 พฤษภาคม 2558  
การประชุมรายงานความก้าวหน้าการเตรียมข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยนครพนม    2 เมษายน 2558
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยนครพนม   31 มีนาคม 2558

ประชุมผู้อำนวยการระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2557

  24 พฤศจิกายน 2557
         

 

เครือข่าย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัน/เดือน/ปี ประเด็น หน่วยงานที่เข้าร่วม จำนวนผู้เข้าร่วม สรุป ประมวลภาพกิจกรรม
3 เมษายน 2558                      แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบกลไกการประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน   สำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ สำนักบริหารทรัพย์สินฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม  45 คน