ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง ม.อบ   | ค้นหาเอกสาร
ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพ
     ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สำนัก ปีการศึกษา 2553
     ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553
     ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคระ/สำนัก ปีการศึกษา 2554
     ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
     ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556
     ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา พ.ศ. 2558
     ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน ปีการศึกษา2559
ดูเอกสารประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ)
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1366/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 856/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 784/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552
     คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 783/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552
     คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 255/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้และพัฒนาระบบราชการเพื่อการประกันคุณภาพ
     คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 1367/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 651/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2553
     คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1367/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบและกลไกประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดูเอกสารคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ซ่อนอยู่ (44 รายการ)
ประกาศมหาวิทยาลัย
     แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 ลว.25 ก.ค. 56
     อัตราค่าตอบแทนการเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ลว. 12 มิ.ย. 57
     ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556
     แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 คณะศิลปประยุกต์ฯ
     แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 คณะนิติศาสตร์
     แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตร์
     แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 คณะเกษตรศาสตร์
     แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 คณะบริหารศาสตร์
ดูเอกสารประกาศมหาวิทยาลัยที่ซ่อนอยู่ (52 รายการ)