ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ถามตอบ


คำถาม : กรณีหลักสูตรไม่ผ่านการประเมิน (องค์ประกอบที่ 1 ไม่ผ่าน) จะเกิดอะไรขึ้น
ผู้ถาม : อาจารย์ประจำหลักสูตร 12 มิถุนายน 2558
คำตอบ : กรณีหลักสูตรไม่ผ่านการประเมิน จะส่งผลต่อ การระงับการรับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป รวมทั้ง หลักสูตรไม่ได้รับการเผยแพร่และรับรองโดย สกอ. และทำให้คะแนนการประเมินในระดับคณะและสถาบัน มีค่าต่ำลง
ผู้ตอบ : น.ส.เต็มศิริ ชิดดี
  
คำถาม : การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใช้ข้อมูลบัณฑิตรุ่นใด
ผู้ถาม : เจ้าหน้าที่ QA คณะ 12 มิถุนายน 2558
คำตอบ : ใช้ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและทำงานแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ผู้ตอบ : ทีมงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
  
คำถาม : การประเมินร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่มีงานทำ ใช้ข้อมูลบัณฑิตรุ่นใด
ผู้ถาม : เจ้าหน้าที่ QA 12 มิถุนายน 2558
คำตอบ : ใช้ข้อมูลบัณฑิตรุ่นล่าสุดที่สำเร็จการศึกษายังไม่ครบรอบปี โดยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้มากกว่า 1 ครั้ง แต่ต้องเป็นบัณฑิตที่มีงานทำในรอบ 1 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษา
ผู้ตอบ : ทีมงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
  
คำถาม : ผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 (ดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) ถือเป็นการประเมินนำร่องทุกหลักสูตร ใช่หรือไม่
ผู้ถาม : ทีม QA UBU 12 มิถุนายน 2558
คำตอบ : ใช่ ทุกหลักสูตรเป็นการประเมินนำร่อง ไม่มีการรับรองหลักสูตร แต่หากในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรผ่าน การประเมินระดับ ‘ดี’ สกอ. จะเผยแพร่ใน website ว่าได้รับการรับรองทันที
ผู้ตอบ : ทีมงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
  
คำถาม : งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา จัดให้มีการเสนอแผนช่วงใหนคะ
ผู้ถาม : ผู้ปกครองนักเรียน ( bbee_fang@hotmail.com ) 8 กุมภาพันธ์ 2554
คำตอบ : งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา สามารถสอบถามสำนักงานพัฒนานักศึกษา ได้ที่ http://www.ubu.ac.th/web/student
ผู้ตอบ : น.ส.เต็มศิริ ชิดดี
  
คำถาม : ขอทราบอัตตลักษณ์ ของ ม.อุบลค่ะ ที่เพิ่งมีการสรุปเป็นอัตตลักษณ์ใหม่ล่าสุดน่ะค่ะ ที่มีข้อความว่า "สามัคคิ" อะไรสักอย่างน่ะค่ะ เพราะต้องใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรค่ะ
ผู้ถาม : ดร. สุมาลี เงยวิจิตร ( sumaleeng@hotmail.com ) 25 มกราคม 2555
คำตอบ : "สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม"
ผู้ตอบ : น.ส.เต็มศิริ ชิดดี
  
คำถาม : ระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ของ สกอ. จะเปิดเริ่มใช้ได้เมื่อไรคะ
ผู้ถาม : ผู้รับผิดชอบงานประกันฯ ( nit_ubu@hotmail.com ) 11 มิถุนายน 2558
คำตอบ : ระบบฐานข้อมูล CHE QA Online อยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงระบบ ยังไม่เปิดใชห้สถาบันอุดมศึกษาใช้งานในระบบค่ะ คาดว่า เดือน กรกฎาคม อาจจะเปิดให้ทดลองใช้งานในยระบบได้นะคะ
ผู้ตอบ : น.ส.เต็มศิริ ชิดดี
  
คำถาม : การจัดทำโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ควรจัดเก็บเอกสารอะไรบ้าง หากมีการมาตรวจสอบงานประกันฯ
ผู้ถาม : เจ้าหน้าที่งานประกันฯมือใหม่ ( bluesword25@gmail.com ) 25 มกราคม 2554
คำตอบ : งานประกันคุณภาพไม่มีตัวชี้วัด (KPI) ด้านการจัดซื้อวัสดุสำนักงานค่ะ น่าจะเป็นการตรวจสอบจาก ส.ต.ง. หรือ หน่วยตรวจสอบภายใน มากกว่านะคะ
ผู้ตอบ : สายใจ จันเวียง
  
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม *
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม *
E-mail *