ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
การพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
     คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
     คำรับรองการปฏิบัติราชการ
     รายงานการปฏิบัติราชการ
     ผลการปฏิบัติราชการ
     รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
     แบบรายงานข้อมูล
     ความพึงพอใจผู้รับบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกันคุณภาพภายใน (สกอ.)
     คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
     คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันอุดมศึกษา
     เอกสารเผยแพร่อื่นๆ
     รายงานตรวจประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     สำนักงานอธิการบดี
     ประกันคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า
     ประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน
     ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
     ประกันคุณภาพ ระดับคณะ
ประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.)
     คู่มือการประกันคุณภาพภายนอก
     ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
     คู่มืออื่นๆ
     เอกสารเผยแพร่อื่นๆ
ประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าส่วนงาน
     ประกาศ/ข้อบังคับ
     ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ ม.อบ
     เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุม
     ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
     พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
     CHE QA Online
ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง ม.อบ
     ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     ประกาศมหาวิทยาลัย
จดหมายข่าวงานประกันฯ
รายงานการตรวจประเมินคุณภาพ
     ปีการศึกษา 2552
     ปีการศึกษา 2551
     ปีการศึกษา 2550
     ปีการศึกษา 2553
     ปีการศึกษา 2554
     ปีการศึกษา 2555
     ปีการศึกษา 2556
     ปีการศึกษา 2557
     ปีการศึกษา 2558
     ปีการศึกษา 2559
     ปีการศึกษา 2560
     ปีการศึกษา 2561
     ปีการศึกษา 2562
     ปีการศึกษา 2563
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     กระทรวงศึกษาธิการ
     สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
     สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     ประกาศ ก.พ.อ.
แบบฟอร์มต่าง ๆ
     ประกันคุณภาพภายใน
     การพัฒนาระบบราชการ
     ประกันคุณภาพภายนอก
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
     ก.พ.ร.
     สมศ.
     สกอ.
เอกสารประกอบการประเมิน 2556
ประเมินหลักสูตร
EdPEx
ความพึงพอใจสำนักงานประกันคุณภาพฯ
ดาวน์โหลด
ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
AUN_QA
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA
ประกาศ เอกสารวิชาการ TCI
เอกสารประกอบการประชุม/อบรม/สัมมนา
     โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน20-22เม.ย.58
     โครงการชี้แจงการเขียนรายงานระดับหลักสูตร 22พ.ค.2558
     "แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)" 29มิ.ย.58
     เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน 11-12 พ.ค. 58
     โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน วันที่ 19-20 ส.ค.58
     โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 1-2 ก.ย.58
     ประชุมสัมมนาเรื่องการนำระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ไปใช้แก้ไขปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ครั้งที่ 2
     โครงการบรรยายเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
คู่มือการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ
ประกาศมหาวิทยาลัย
     ปีการศึกษา 2561
ทั่วไป
CDS_UBU
คู่มือการปฏิบัติงาน
EdPEx
ISO