คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน

ระดับคณะ/หน่วยงาน และ ระดับมหาวิทยาลัย


 

ระดับสำนักงานอธิการบดี