แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี
แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2560
 
1. ปฏิทินแผนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี   ดาวน์โหลด
2. แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับสำนักงานอธิการบดี   ดาวน์โหลด
3. แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี   ดาวน์โหลด
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขที่ 85 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 46,044 ครั้ง