คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564

การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

1. การดำเนินงาน 

   1. ปฏิทินการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน พ.ศ. 2563 - 2564 (pdf) ดาวน์โหลด
   2คู่มือการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564 (pdf) ดาวน์โหลด
   3. บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งคู่มือการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
        พ.ศ. 2561 - 2564 (pdf
ดาวน์โหล
   4. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหล
   5. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
       พ.ศ. 2562
ดาวน์โหล
  6. แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหล

 

2. บบฟอร์มขั้นการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนฯ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

    2.1 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน ระดับมหาวิทยาลัย 
        1) แบบฟอร์มขั้นการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนฯ ระดับมหาวิทยาลัย 

 

   1. แบบฟอร์มขั้นการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนฯ ระดับมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
   2. ตาราง Risk Matrix และ การแปลความหมายของระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  ดาวน์โหลด
   3. หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาระดับความเสี่ยง ดาวน์โหลด

           **กำหนดให้คณะ/หน่วยงาน จัดส่งข้อมูลมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และที่ ubuplanning@ubu.ac.th ** 

            ทั้งนี้เป็นไปตามปฏิทินการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงฯ กำหนดให้จัดส่งมายังกองแผนงาน ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนสิงหาคม 2563 และขอความร่วมมือในการจัดส่งกับทุกคณะ/หน่วยงาน เพื่อให้ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของทุกหน่วยงานได้นำมาพิจารณาในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
  2.2 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน ระดับคณะ/หน่วยงาน 
 
   1. แบบฟอร์ม จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน  ระดับคณะ/หน่วยงาน 
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Xlsx) (กำหนดส่งภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2563) 
ดาวน์โหลด