คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านงบประมาณ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านงบประมาณ
1. หนังสือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง การก่อหนีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือสำนักงานประมาณ เรื่อง การจัดงบประมาณสนับสนุนองค์กรเอกชน
3. พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 17
4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องแนวทางการจัดตั้งทุนหมุนเวียนและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2557
5. หนังสือกองยุทธศาสตร์การงบประมาณ เรื่อง ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ปรับปรุงครั้งที่ 1
6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 71 วรรค 4
7. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
8. หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
9. หนังสือสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมในการซื้อหรือเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
10. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การประกันภัยรถราชการ
11. หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
12. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
13. หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง การเทียบตำแหน่ง
14. หนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
15. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
16. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
17. แนวทางการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
18. หนังสือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เรื่อง การแจ้งประมาณการค่าเช่าที่ดินและอาคารหน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
19. ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
20. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
21. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง
22. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 494 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
23. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 219 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
24. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระเบียบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
25. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
26. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก
27. หนังสือกระทรวงพลังงาน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลอาคารของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารใหม่
28. หนังสือคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในพื้นที่เมืองเก่า เรื่อง แจ้งมติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในพื้นที่เมืองเก่า
29. หนังสือคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า
30. หนังสือกรมธนารักษ์ เรื่องการใช้ที่ราชพัสดุ
31. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง คู่มือมาตรฐานการจัดการงบประมาณ (การวางแผนและบริหารโครงการ)
32. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล
33. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2551