ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านงบประมาณ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านงบประมาณแผ่นดิน
1. พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
4. ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 
6. หนังสือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง การก่อหนีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. หนังสือสำนักงานประมาณ เรื่อง การจัดงบประมาณสนับสนุนองค์กรเอกชน
8. พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 17
9. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องแนวทางการจัดตั้งทุนหมุนเวียนและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2557
10. หนังสือกองยุทธศาสตร์การงบประมาณ เรื่อง ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ปรับปรุงครั้งที่ 1
11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 71 วรรค 4
12. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
13. หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
14. หนังสือสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมในการซื้อหรือเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
15. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การประกันภัยรถราชการ
16. หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
17. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
18. หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง การเทียบตำแหน่ง
19. หนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
20. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
21. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
22. แนวทางการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
23. หนังสือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เรื่อง การแจ้งประมาณการค่าเช่าที่ดินและอาคารหน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
24. ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
25. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
26. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง
27. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 494 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
28. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 219 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
29. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระเบียบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
30. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
31. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก
32. หนังสือกระทรวงพลังงาน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลอาคารของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารใหม่
33. หนังสือคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในพื้นที่เมืองเก่า เรื่อง แจ้งมติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในพื้นที่เมืองเก่า
34. หนังสือคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า
35. หนังสือกรมธนารักษ์ เรื่องการใช้ที่ราชพัสดุ
36. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง คู่มือมาตรฐานการจัดการงบประมาณ (การวางแผนและบริหารโครงการ)
37. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล
38. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านงบประมาณเงินรายได้
1. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 
2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. 2565 
4. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 1) 
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) 
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)