ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ตัวชี้วัด 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 
  •  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

  ดาวน์โหลด
     
 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     ดาวน์โหลด
     
 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    ดาวน์โหลด
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      ดาวน์โหลด
        
 แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รูปเล่ม)    ดาวน์โหลด
 ตารางสรุปแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    ดาวน์โหลด
 ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    ดาวน์โหลด
        
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 (รูปเล่ม)    ดาวน์โหลด
 ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2    ดาวน์โหลด
 ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2    ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    ดาวน์โหลด
     
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รูปเล่ม)    ดาวน์โหลด
 ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    ดาวน์โหลด
 ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    ดาวน์โหลด