คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ตัวชี้วัด 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 
  •  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

  ดาวน์โหลด
     
 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     ดาวน์โหลด
     
 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    ดาวน์โหลด
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      ดาวน์โหลด
        
 แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน    ดาวน์โหลด
 มีข้อมูลรายละเอียดแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น    ดาวน์โหลด
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564    ดาวน์โหลด
        
 แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตข้อม O39    ดาวน์โหลด
 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใชเดำเนินการ เป็นต้น    ดาวน์โหลด
 เป็นข้อมูลระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564    ดาวน์โหลด
     
 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต    ดาวน์โหลด
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย    ดาวน์โหลด
 ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563    ดาวน์โหลด