ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    แนวทางจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
        วันที่ 9 ตุลาคม 2561
    แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562   
   
แนวทางการจัดทำแผนบูรณาการ  
 ขั้นตอนกระบวนงานในการจัดทำแผนงบประมาณบูรณาการ 
 แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาพรวม 
 ตัวอย่างสรุปสาระสำคัญการพิจารณาทบทวนข้อเสนอการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 หลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
   
แผนบูรณาการ  
 1) แผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2) แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย 
 3) แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
 4) แผนบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
 5) แผนบูรณาการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
 6) แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ และพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่ไทยแลนด์ 4.0
 7) แผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
 8) แผนบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 9) แผนบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
 10) แผนบูรณาการการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
 11) แผนบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 12) แผนบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
 13) แผนบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 14) แผนบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
 15) แผนบูรณาการการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 16) แผนบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
 17) แผนบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ
 18) แผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
 19) แผนบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
   
การชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    หนังสือ   
    แบบฟอร์ม ทม.01 ทม.03 และ ทม.05   
    ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 
         บันทึกข้อความ 
         แบบฟอร์ม 
 
    ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 
         หนังสือ 
         บันทึกข้อความ 
         ประเด็นปัญหา 
         แบบฟอร์ม 
 
   
การดำเนินงาน  
    ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
   
แบบฟอร์ม  
    แบบฟอร์ม DATA PROJECT   
    แบบฟอร์ม หลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอโครงการ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์   
    แบบฟอร์ม สรุปรายละเอียดข้อเสนอโครงการในแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    แบบฟอร์ม การจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    แบบฟอร์ม รายละเอียดนักเรียนทุน (อัตราใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    แบบฟอร์ม รายละเอียดผู้มีความสามารถพิเศษหรือผู้เกษียณอายุราชการเพื่อเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
        ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ TOR
 
 
    คู่มือการใช้งานโปรแกรมงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์   
    โปรแกรมบันทึกงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
   
แผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก   
    แบบฟอร์มสรุป และ TOR ลูกจ้างชั่วคราว   
    ตารางตรวจสอบคุณสมบัติลูกจ้างชั่วคราว   
    ตารางตรวจสอบภาระงานสอนตามข้อบังคับภาระงานอาจารย์   
    บันทึกข้อความ ว 933 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561   
    หลักเกณฑ์การจ้างผู้เชี่ยวชาญและผู้เกษียณอายุราชการ   
   
สำนักงานอธิการบดี  
    แบบฟอร์ม DATA PROJECT (ปรับปรุง 16 ต.ค. 61)    
    ขั้นตอนการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ในระบบแผนงบประมาณ (UBUFMIS) ระบบวางแผนงบประมาณ   
    ความเชื่อมโยงแผนงาน หน่วยงาน กิจกรรมย่อย ในระบบแผนงบประมาณ (UBUFMIS) สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2562