คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของกองการเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของกองการเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มรับสมัคงาน

>>> ใบสมัครงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

>>> ใบสมัครงานของลูกจ้างชั่วคราว

 

แบบฟอร์มประกอบการรายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัย

>>> ใบรายงานตัวเข้าทำงาน (แบบพ.1)

>>> แฟ้มประวัติพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

>>> ประวัติลับบุคคล (แบบพ.3)

 

แบบฟอร์มวันลา

>>> แบบขอลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอด

>>> แบบขอลาพักผ่อน

>>> แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

>>> แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

>>> แบบใบลาอุปสมบท

>>> แบบใบขอยกเลิกวันลา

แบบฟอร์มวันลา ฉบับสองภาษา

>>> แบบขอลากิจส่วนตัวและลาป่วย

>>> แบบขอลาพักผ่อน

>>> แบบใบขอยกเลิกวันลา

 

แบบขอมีบัตรประจำตัว

>>> แบบขอมีบัตรประจำตัว สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานมหาวิทยาลัย

>>> แบบขอมีบัตรประจำตัว สำหรับลูกจ้างชั่วครา

 

แบบฟอร์มอื่น ๆ 

>>> หนังสือขอลาออกจากราชการและแบบตรวจสอบหนี้สินกับส่วนราชการ

>>> แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง  **ดาวน์โหลดและพิมพ์ลงในแบบฟอร์มได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat**

>>> แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง  ฉบับสองภาษา

>>> แบบฟอร์มขอที่พักอาศัย

>>> แบบฟอร์มขอส่งคืนที่พักอาศัย

>>> แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน-สปส.1-03  

>>> แบบฟอร์มการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์-สปส.-9-02

>>> แบบบันทึกข้อความ กรณีบุคลากรในสังกัดลาป่วย หรือลาคลอด (โครงการเยี่ยมป่วย เยี่ยมคลอด บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี)