คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน)

การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

>>> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 (ยกเลิก)

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)

>>> เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 (ยกเลิก)

>>> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 (ยกเลิก)

>>> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2559

>>> เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2559

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดกรอบของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป

>>> หัวข้อในการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

แบบฟอร์มต่าง ๆ

>>> แบบคำขอกำหนดตำแหน่งเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

>>> แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน

>>> แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพสำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

>>> แบบตรวจสอบรายการเอกสารที่ส่งเพื่อขอกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น (check list)

>>> ใบสรุปเรื่องเสนอคณะกรรมการคณะ/สำนัก

>>> แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานและระดับชำนาญงานพิเศษ

>>> แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ

การจำแนกระดับตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ

>>> นักกายภาพบำบัด

>>> นักเทคนิคการแพทย์

>>> นักวิชาการคอมพิวเตอร์

>>> พยาบาล

>>> เภสัชกร

>>> วิศวกรไฟฟ้า

>>> วิศวกรโยธา

>>> นักรังสีการแพทย์

ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

>>> นักจิตวิทยา

>>> นักวิชาการเกษตร

>>> นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

>>> นักวิทยาศาสตร์

>>> นักวิเทศสัมพันธ์

>>> นักเอกสารสนเทศ

>>> บรรณารักษ์

>>> ผู้สอนปฏิบัติการ

>>> วิศวกร

>>> เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

>>> นักตรวจสอบภายใน

>>> นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

>>> นักประชาสัมพันธ์

>>> นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

>>> นักวิชาการเงินและบัญชี

>>> นักวิชาการพัสดุ

>>> นักวิชาการศึกษา

>>> นิติกร

>>> บุคลากร

ประเภททั่วไป

>>> ช่างเขียนแบบ

>>> ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

>>> ช่างเทคนิค

>>> ช่างพิมพ์

>>> ช่างอิเล็กทรอนิกส์

>>> ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

>>> ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

>>> ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

>>> ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา