คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   | ค้นหาเอกสาร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจร่างประกาศ (กรณีไม่ต้องเสนอให้อธิการบดีลงนาม)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจร่างประกาศ (กรณีเสนอให้อธิการบดีลงนาม)
ขั้นตอนการปฏบัติงาน การตรวจร่างสัญญาอนุญาตให้ใช้พื้นที่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสัญญาทางพัสดุ