ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   | ค้นหาเอกสาร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจร่างประกาศ (กรณีไม่ต้องเสนอให้อธิการบดีลงนาม)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจร่างประกาศ (กรณีเสนอให้อธิการบดีลงนาม)
ขั้นตอนการปฏบัติงาน การตรวจร่างสัญญาอนุญาตให้ใช้พื้นที่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสัญญาทางพัสดุ
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
ขั้นตอนการตอบข้อหารือ หรือการให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและนิติการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขอหนังสือรับมอบอำนาจจากอธิการบดี สำนักงานกฎหมายและนิติการ สำนักงานอธิการบดี