ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาระงานด้านกฎหมาย ของสำนักงานกฎหมายและนิติการ และการรับฟังสภาพปัญหาอุปสรรค ประจำปี 2563   | ค้นหาเอกสาร
บันทึกข้อความที่ อว0604.1.10/76 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติโครงการ "การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาระงานด้านกฎหมายของสำนักงานกฎหมายและนิติการ และการรับฟังสภาพปัญหาอุปสรรค ฯ
บันทึกข้อความที่ อว0604.1.10/ว83 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563
บันทึกข้อความที่ อว0604.1.10/704 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563
สรุปผลโครงการ ฯ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
สรุปผลโครงการ ฯ วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
สรุปผลโครงการ ฯ วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เอกสารประกอบการบรรยาย 1
เอกสารประกอบการบรรยาย 2
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ)