ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > การจัดทำบันทึกข้อตกลง ฯ   | ค้นหาเอกสาร
หนังสือแจ้งเวียน เรื่อง ขอให้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ให้เป็นไปตามแบบตัวอย่างที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ ศธ0529.1.10/ว152 ลงวันที่ 31 มกราคม 2560 (บันทึกข้อตกลงในประเทศ)
หนังสือแจ้งเวียน เรื่อง ขอให้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างประเทศให้เป็นไปตามแบบตัวอย่างที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ อว0604.1.10/ว1265 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 (บันทึกข้อตกลงต่างประเทศ)
หนังสือแจ้งเวียน เรื่อง ขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายในและภายนอกประเทศ ที่ อว.0604.1.10/ว849 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
แจ้งเวียนปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหน่วยงานและองค์กรในประเทศ (บันทึกข้อตกลงในประเทศ)
แผนผังขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานและองค์กรในประเทศและการตรวจพิจารณาโดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี (บันทึกข้อตกลงในประเทศ)
แผนผังขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานและองค์กรในต่างประเทศ (บันทึกข้อตกลงต่างประเทศ)
แบบเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั้นกรองการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ