ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > หนังสือแจ้งเวียน   | ค้นหาเอกสาร
แนวปฏิบัติในการเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แนวปฏิบัติการตอบข้อหารือ
แนวปฏิบัติการเสนอร่างประกาศเกี่ยวกับใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไรหรือให้น่วยหน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยงไร
แจ้งเวียนข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2561
แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ
แจ้งเวียนข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 2 ฉบับ
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั้นกรองการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (3 รายการ)