คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > หนังสือแจ้งเวียน   | ค้นหาเอกสาร
แนวปฏิบัติในการเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แนวปฏิบัติการตอบข้อหารือ
แนวปฏิบัติการเสนอร่างประกาศเกี่ยวกับใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไรหรือให้น่วยหน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยงไร
หนังสือแจ้งเวียนให้จัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ให้เป็นไปตามตัวอย่างที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุด
แจ้งเวียนข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2561
แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ
แจ้งเวียนข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 2 ฉบับ